<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=342303822814161&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Chương trình Chuyển tiếp Huấn luyện Oregon Nền tảng Huấn luyện

Lộ trình Huấn luyện Oregon: Nền tảng Huấn luyện là một khóa học phát triển nghề nghiệp tự học theo nhịp độ, được thiết kế để xây dựng kiến thức hiểu biết nền tảng về các Năng lực Huấn luyện Oregon.

Nền tảng Huấn luyện là gì?

Ở Oregon, hệ thống huấn luyện ủng hộ Huẩn luyện Dựa trên Thực hành, một khuôn khổ huấn luyện dựa trên thực nghiệm.

Trong khóa học trực tuyến này, quý vị sẽ học về các Năng lực Huấn luyện Oregon và được giới thiệu về Huấn luyện Dựa trên Thực hành, thông qua các hoạt động tương tác, video, đồ họa, kiểm tra kiến thức và chiêm nghiệm. Để nhận được nhiều giá trị nhất từ chương trình, ngoài ra còn có một sách bài tập đi kèm.

Quý vị cũng có cơ hội tự đánh giá các Năng lực Huấn luyện Oregon, và tự chiêm nghiệm về thế mạnh cũng như các cơ hội phát triển.

Đối với những huấn luyện viên có Huấn luyện viên Cố vấn ELSI, việc tự đánh giá sẽ cung cấp thông tin về các kế hoạch và và mục tiêu phát triển chuyên môn hợp tác.

Hoàn thành thành công khóa học này sẽ mang lại 8 giờ ORO.  

Ai Sẽ Hưởng Lợi Từ Chương Trình Này?

Nền tảng Huấn luyện được thiết kế dành cho những người đang có công việc là huấn luyện viên làm việc với các nhà giáo dục mầm non cũng như những người mong muốn trở thành huấn luyện viên cho các nhà giáo dục mầm non tại Oregon.

Các huấn luyện viên làm việc trực tiếp với các nhà giáo dục về các hoạt động hiệu quả; do đó, kinh nghiệm thực tế và kiến thức về các nguyên tắc và hoạt động giáo dục mầm non, như được trình bày trong Danh mục Kiến thức của Oregon, được khuyến nghị. (Như Bước 9 hoặc cao hơn trong hệ thống Ghi danh Trực tuyến [ORO] Oregon).   

LƯU Ý: Cần một tài khoản ORO đang hoạt động để ghi danh cho khóa học. Quý vị sẽ

Mục tiêu Học tập

Khi kết thúc khóa học luôn có sẵn này, quý vị sẽ hiểu về các phần của chu trình Huấn luyện Dựa trên Thực hành và ý nghĩa của việc trở thành huấn luyện viên. 

Quý vị cũng sẽ phát triển kiến thức hiểu biết cơ bản về sáu Năng lực Huấn luyện Oregon:    

  • Sử dụng các chiến lược để hỗ trợ việc huấn luyện đáp ứng các yếu tố văn hóa
  • Sử dụng các chiến lược để xây dựng quan hệ đối tác hợp tác     
  • Áp dụng các nguyên tắc học tập của người lớn     
  • Sử dụng dữ liệu để phát triển các mục tiêu huấn luyện     
  • Quan sát, đưa ra ý kiến phản hồi, và tạo điều kiện thúc đẩy việc chiêm nghiệm tập trung vào mục tiêu  
  • Huấn luyện chất lượng cao: Hoạt động giảng dạy phù hợp với sự phát triển, toàn diện, đáp ứng các yếu tố văn hóa, thông báo tổn thương và phù hợp về mặt ngôn ngữ 

Khi kết thúc, quý vị sẽ hoàn thành một bài tự đánh giá kiến thức hiện tại về Năng lực Huấn luyện Oregon, và tự chiêm nghiệm về thế mạnh cũng như các cơ hội phát triển.    

calendar
Mọi lúc. Truy cập bất kỳ lúc nào.
clock
8 giờ
location
Online
Additional Information: 8 Bộ 1 giờ ORO: 6 giờ trong mục Phát triển Cá nhân, Nghề nghiệp và Khả năng Lãnh đạo (PPLD) và 2 giờ trong mục Đa dạng.

Past Students' Work

Take a look at some recent projects our students have created.